Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

 

Nawigacja

Opłata za przedszkole 2017/2018 Odbiór dziecka z przedszkola Kącik logopedyczny Numery kont INFORMACJA DLA RODZICÓW Warto przeczytać Religia Język angielski Prośba Twojego Dziecka Cała Polska Czyta Dzieciom

Kącik dla Rodziców

Opłata za przedszkole 2017/2018

Przedszkole zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia opieki i realizowania

z dzieckiem  podstawy programowej wychowania przedszkolnego

w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach : 08:00 - 13:00

 

 

Opłaty za posiłki: *

śniadanie - 2,00 zł

obiad  -  3,50 zł

podwieczorek  -  1,50 zł

 

 

Świadczenie usług przedszkolnych (czas poza podstawą programową)

opłata za 1 godz. - 1,00 zł

opłata za drugie dziecko - 1,00 zł

 

* Wysokośc opłat za poszczególne posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

*Informacja o odpłatnościach za świadczenia udzielane przez przedszkole:.

 

  1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 będą zgodne z obowiązującą w roku 2018/2019 uchwałą Rady Miasta Tychy.
  2. Opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019 będą pobierane zgodnie ze stawkami za żywienie ustalonymi przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko z posiłków, na podstawie pisemnej informacji

o jej wysokości przekazanej przez przedszkole do 5 dni po zakończeniu miesiąca,

rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się uiszczać do 15 dnia następnego miesiąca.

 

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy

przedszkola o nr:

10 1240 1330 1111 0010 6083 7193

 

Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczać będzie odsetki w ustawowej wysokości.

 

 

 

  W przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca,

  Dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania podpisanej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego

  okresu  wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

 

  W przypadku kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola określonych w umowie

  (bez uzasadnionej przyczyny)  przez okres 1 miesiąca, Dyrektor Przedszkola ma prawo rozwiązania

  umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu  wypowiedzenia oraz skreślenia dziecka z listy

  przyjętych do przedszkola.